Nyheder

 CK Aarhus vedtægter


Vedtægter for Cykle Klubben Aarhus (CK Aarhus)
 (fusion mellem Cycling Aarhus og Aarhus Cykle Klub)


 

§1. Klubbens navn, baggrund og hjemsted
 Klubbens navn er Cykle Klubben Aarhus med hjemsted i Aarhus Kommune. Klubben er en fusion mellem Cycling Aarhus, stiftet den 24. oktober 1917 og Aarhus Cykle Klub stiftet den 31. oktober 1921. Klubben benytter binavnene Aarhus Cykle Klub, Cycling Aarhus, Aarhus Bane-Klub og Aarhus Amatør Cykleklub.
 
 § 2. Formål
 Foreningen har til formål at fremme og støtte interessen for cykelsporten i Aarhus, fremme det gode kammeratskab og styrke sammenholdet.
 
 §3. Medlemskab og indmeldelse
 Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 8 år.
 Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse bekræftes skriftligt af forældre eller værge.
 Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til idrætsudøvelse.
 
 §4. Udmeldelse m.v.
 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel forud for en 1. januar. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.
 
 §5. Kontingent, restance og slettelse
 Kontingent opkræves en gang årligt og forfalder til betaling senest den 1. februar. Ved for sen betaling kan klubben opkræve et rykkergebyr. Personer, der er indmeldt i løbet af et regnskabsår, betaler et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.
 
 Stk. 2. I tilfælde af kontingentrestance eller anden gæld udover tre måneder kan bestyrelsen slette det pågældende medlem. Et medlem, der er slettet på grund af restance, kan ikke genoptages, før restancen er betalt.
 
 § 6. Medlemskab af organisation
 Klubben skal være tilsluttet Danmarks Cykle Union.
 
 § 7. Generalforsamling
 Generalforsamlingen er klubbens øverste højeste myndighed i alle anliggender og kan med de begrænsninger, som fremgår af disse vedtægter, vedtage beslutninger og henstillinger vedrørende foreningens anliggender.
 
 §8. Ordinær generalforsamling
 Ordinær generalforsamling afholdes sidste mandag i november måned. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages skriftligt varsel via e-mail eller med brev samt offentliggøres på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om dagsordenen samt vedlægges eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 1. november.
 Klubbens regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der i overensstemmelse med klubbens vedtægter afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
 
 Stk.2. Dagsordenen skal mindst indeholde:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af: A. Bestyrelsesmedlem 1 - B. Bestyrelsesmedlem 2 - C. Bestyrelsesmedlem 3 - D. Bestyrelsesmedlem 4 – E. Bestyrelsesmedlem 5 - F. Første bestyrelsessuppleant - G. Anden bestyrelsessuppleant
 6. Valg til udvalg
 7. Valg af to revisorer
 8. Valg af revisorsuppleant 

9. Eventuelt
 
 Stk. 3: Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsesmedlem nr. 1, 3 og 5 vælges i ulige år. Bestyrelsesmedlem nr. 2 og 4 vælges i lige år. 


Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde og bekendtgør konstitueringen i mødereferatet på klubbens hjemmeside. I det tilfælde, at et bestyrelsesmedlem efterfølgende træder ud af bestyrelsen, kan bestyrelsen konstituere sig påny
 


Stk. 4: Der udpeges hvert år medlemmer til klubbens faste udvalg:
 Børn & unge
 Bane
 Landevej (licens)
 Landevej (motion)
 Terræn (cross og mtb) Udvalgene er ansvarlige for den daglige drift af den pågældende aktivitet i overensstemmelse med det for udvalget gældende kommissorium, bestyrelsens anvisninger og gældende budget. Udvalgene kan supplere med medlemmer efter behov.
 
 Stk. 5. Der føres protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og vigtige begivenheder. 
 
 Stk. 6. Referat fra bestyrelsesmøder offentliggøres overfor klubbens medlemmer, dog undtaget personfølsomme oplysninger.
 
 §9. Ekstraordinær generalforsamling
 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst en tiendedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.
 Med anmodningen skal følge en motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget, med mindre ordinær generalforsamling afholdes inden for de fire uger. 
 Varsling sker efter de samme principper, som gælder for ordinær generalforsamling. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 
 § 10. Stemmeret og valgbarhed
 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt fjorten år. Stemmeret indtræder dog først efter tre måneders medlemskab og er betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance eller har anden gæld til klubben.
 Forældre og værger til medlemmer under 15 år har stemmeret på medlemmets vegne. Der er én stemme pr. medlem.
 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
 Stk.2. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt atten år, og som ikke er i kontingentrestance.
 
 Stk.3. Med mindre andet er fastsat i disse vedtægter, træffes alle beslutninger ved flertal af personligt afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst én af de fremmødte stemmeberettigede begærer det.
 
 § 11. Bestyrelsen
 Bestyrelsen består af: Formand, kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer.
 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af medlemmerne er til stede, deriblandt formanden eller kassereren, og mødet er indvarslet. I tilfælde af stemmelighed er formandens/kassererens stemme afgørende.
 
 Stk. 2. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af klubben, herunder:
 A. Fremme af den fælles klubånd
 B. Udarbejde budgetter og følge op på dem
 C. Sikre den overordnede koordinering mellem aktivitetsområderne hvad angår planlægning, aktiviteter og økonomi 
 D. Repræsentere klubben udadtil
 E. Planlægge klubbens fremtid
 
 Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for bestyrelsen og kommissorier for udvalgenes arbejde. 
 
 Stk.4. Bestyrelsen kan træffe beslutninger om oprettelse af udvalg til varetagelse af opgaver, der ikke varetages af de faste udvalg.
 
 Stk. 5. Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 
 § 12. Eksklusion
 Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. 
 Eksklusion kan ske på grundlag af en indstilling fra en udvalgsledelse eller på bestyrelsens eget initiativ.
 I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning.
 Ligeledes kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
 En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
 
 Stk. 2. Bestyrelsen kan for en idrætslig forseelse idømme karantæne i henhold til Danmarks Cykle Unions love.
 For andre forseelser eller illoyal adfærd overfor klubben kan bestyrelsen idømme Karantæne i indtil ét år.
 Den pågældende skal have lejlighed til at udtale sig enten skriftligt eller mundtligt over for bestyrelsen, inden bestyrelsen træffer sin beslutning.
 
 § 13. Økonomi
 Alle medlemmer betaler et på generalforsamlingen fastsat kontingent. Dog er æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer kontingentfri.
 
 Stk. 2. Forpligtelser af enhver art, der rækker udover det i det pågældende regnskabsår budgetterede, skal indstilles til godkendelse af bestyrelsen.
 Indtræffer i et regnskabsår ændringer, som skønnes at ville påvirke det endelige resultat i ugunstig retning, skal bestyrelsen så vidt muligt træffe foranstaltninger til justeringer, således, at det endelige resultat bliver i overensstemmelse med det budgetterede.
 
 Stk. 3. Lån kan ikke optages, og kautionsforpligtelser kan ikke indgås af noget udvalg uden bestyrelsens samtykke, ligesom køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller værdipapirer kun kan ske med bestyrelsens samtykke.
 
 Stk. 4. Kassereren er ansvarlig for, at klubbens regnskab føres på en forsvarlig måned, herunder at klubbens aktiver er anbragt på betrykkende vis i pengeinstitut eller værdipapirer.
 Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.


Stk. 5. Betaling af regninger og overførsel af penge fra klubbens konti kan kun ske efter forudgående godkendelse af både klubbens kasserer og yderligere et bestyrelsesmedlem.
 
 Stk. 6. Revisorerne skal kritisk og talmæssigt gennemgå regnskabet og give det påtegning.
 
 Revisorerne skal have uhindret adgang til regnskaberne og kan uhindret foretage eftersyn (uanmeldt kasseeftersyn).
 
 § 14. Vedtægtsændringer
 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
 § 15. Opløsning
 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 
 Stk. 2. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 
 Stk. 3. Beslutter generalforsamlingen at opløse klubben skal der samtidig træffes bestemmelse om anvendelse af klubbens formue til andre amatør-idrætslige formål i Aarhus Kommune.
 
 Vedtaget på generalforsamlingen, den 9. november 2010.


Ændret på generalforsamlingen d. 11. november 2013


Ændret igen på generalforsamlingen d. 30. november 2015Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer